BIH na Berlinskom kongresu

06.02.2017 19:06
 BIH na Berlinskom kongresu

Eldar UKA
Araştırmacı-Tarihçi

 U drugoj polovini XIX stoljeća na području balkanskog poluotoka de?avaju se mnogi ustanci, uglavnom potaknuti nezadovoljstvom narodnih masa. Kriza se naglo ?irila i evropske Sile su se pla?ile da ne ugroze njihove interese, te su odlučile da interveniu.


            Prvi od ustanaka je bio u Hercegovini 1875. i potakao je niz ustanaka koji su formalno zavr?eni Berlinskim ugovorom 1878. Stanovni?tvo tog područja je bilo u te?koj situaciji, izloženo raznim porezima, nasilju, osjećalo se nesigurno. Zbog toga su se često žalili nadležnim vlastima, a ponekad su svoje nezadovoljstvo ispoljavali oružanim putem. Takav jedan  pokret je počeo u Bjeljini 1834., no ubrzo je uguen.


            Novi pokret ponovo izbija u Hercegovini 1862. na čelu sa Vukom Vukalovičem. Da bi ga ugu?ile osmanlije su morale da učine niz ustupaka No, pregovori nisu uspjeli i odlučili su da napadnu Crnu Goru, a tom prilikom i da ugu?e ustanak u Hercegovini, koji je izbio zbog ekonomskih, socijalnih i političkih prilika. Svaki novi ustanak je nosio sa sobom vi?e nezadovoljstva i povlačio vi?e masa. Ustanak koji izbija  julu 1875. u Nevesinju u Hercegovini, ?irio se tako brzo da su evropske sile shvatile da ne mogu ostati ravnodune.


Odnos između velikih sila i Osmanlija bio je uređen Pariskim ugovorom 1856. One su se tad obavezale da će po?tovati nezavisnost i teritorijalni integritet Osmanskog Carstva. Istim tim ugovorom oslabljen je položaj Rusije na Istoku. Rusija je zbog tog morala čekati pogodniji trenutak za ostvarenje svojih želja. 4. maja 1860. sastali su se predstavnici Velikih sila u Petrogradu. Sporazum je sadržavao odredbe o tome da se stanje u kri?ćanskim zemljama vi?e ne može trpjeti, te da se po?alje izaslanik koji bi izvidio stanje u Bugarskoj i BIH i na kraju bi se sprovela teritorijalno administrativna podjela koja bi garantovala pravdu kri?ćanima na osmanskoj teritoriji.


            Ba? kako su i balkanske zemlje imale svoje nesuglasice, tako su ih imale i Velike sile. Velika prijetnja je bila stvaranje saveza zemalja. Njemački kancelar Bizmark se pla?io da se Francuska ne zbliži sa Rusijom i privuče sebi i Austro-Ugarsku, zbog toga je poku?ao da zbliži Rusiju sa Austro-ugarskom i Njemačkom. Početkom septembra 1872. dolazi do sastanka njemačkog, austrijskog i ruskog cara u Berlinu i sklapanja ?Trojecarskog saveza". Već tada se moglo vidjeti da A-U. Očekuje određene dobiti raspadom Osmanskog Carstva, au te dobiti spadala je Bosna i Hercegovina. Rusija je uvidjela da nije jedina koja želi da ima uticaja nad južnim slovenima, ali je slijepo vjerovala da su A-U. namjere određene vezama ljubavi, jedinstva i da nikako ne ugrožava ruske interese.

            Ustanakom koji je počeo 1875. Austro-Ugarska vlada se pobojala da će slovenske zemlje, uz pomoć Rusije, sjediniti se u jednu državu. Ustanak se pro?irio na Bosnu i ona je počela pomi?ljati na okupaciju tih teritorija. Kako ne bi do?lo do toga, Velike sile su predložile osmanskom carstvu da učini određene ustupke koji će umiriti ustanike, ali ta ideja nije uspjela. Ne?to kasnije, Srbija se izjasnila da bi Velike sile morale da nametnu svoje poglede ustanicima u BIH.


            Sultan Abdul-Aziz je 12. Decembra objavio ferman, obečavajući nove reforme, ali za ?iroke mase to su bila sam pusta obećanja. Savez tri cara odredio je reforme koje se trebaju poduzeti, a predate su sultanu 30. januara 1876. Sultan je dao odgovor 13. februara da se slaže sa četiri zahtjeve iz note, ali ne i sa petim, koji se tiče finansijskog uređenja. No, bez obzira ?ta se poduzimalo, ustanici nisu odustajali. Tek na sastanku 28. 02. 1876., pristali su da polože oružje, samo ako im Velike sile zagarantuju slobodu. Turska vlada nije prihvatala zahtjeve ustanika i tako se pokret pro?irio iz Bosne i Hercegovine. Savez Tri Cara je iznio novi program, takozvani ?Berlinski Memorandum" koji bi konačno natjerao tursku vladu da izvr?i obećane reforme. Kao ni prethodni,  ni ovaj ugovor nije doživio uspjeh. Engleska vlada ga je odbila, izjavljujući da se on protivi Pariskom ugovoru. Uskoro je u Carigradu izbila revolucija koja je zbacila sultana Abdul-Aziza i postavila novog.


            Gorčakov i Andra?i su se dogovorili da ako Turska pobijedi ne smiju dozovliti da se rat pretvori u istrebljenje, u slučaju poraza Turske protiv ustanika ne smiju dozvoliti da se obrazuje jedna velika slovenska država, bila bi izvr?ena ?nova" teritorijalna organizacija balkanskih zemalja, u slučaju raspada Turskog Carstva u Evropi, Bugarska, Rumunija i Albanija bi dobile nezavisnost. Uskoro je postalo jasno da Turci neće izgubiti i da ustanici nisu dovoljno jaki protiv nje. Zato je engleska vlada ponudila primirje, ali se Turska prije odlučila za potpisivanje mira sa Srbijom i Crnom Gorom. Potpisivanjem ?Tajne konvencije" 6/18. marta 1877. Evropske sile su potvrdile ranije spomenutu podjelu turskog carstva u slučaju raspada.


Pregovori između zaračenih strana potpisani su u Jedrenu 31. januara 1877., a  ugovor o miru 3. marta u San-Stefanu u blizini Carigrada.  Rusija je povratila dio Basarbije, Srbija, Crna Goar i  Rumunija su dobile nezavisnost sa određenim pro?irenjima. Bosni i Hercegovini data ja autonomija. No, najvažnija odredba ovog ugovora je stvaranje Bugarske države. Stav Austro-Ugarske prema ovom ugovoru je od početka bio jasan. Ona je smatrala da ga Evopske sile ne moraju po?tovati, sve dok one ne potpi?u sporazum. Po mi?ljenju Andra?ija politika A-U. prema Turskoj je uvijek bila korektna. Ona nikad nije radila da zaposjedne BIH sve dok je bilo moguće da Turska u njoj zadrži mir i red.


            U jednom momorandumu u pogledu Turske između Rusije i A-U.  pored svih tačaka bilo je predviđano da A-U. vodi dalje uređenje odnosa u BIH. Turska vlada je odbila ove prijedloge. U pogledu Sanstefanskog ugovora sultan je izjavio da je vidan neprijateljski stav Bečkog kabineta i da se slute namjere okupacije BIH.  Engleski ambasador se u potpunosti složio sa A-U. namjerama u pogledu BIH. A već slijedeči dan Andra?i je izložio ruskoj vladi jedan ?promemoriji" u kojem stoji: ?A-U. vlada će imati pravo da okupira i anektira BIH..." ipak vlada Beča je smatrala da je taj korak ?tetan na A-U, jer do okupacije se trebalo doći samo ako to bude akcija u borbi protiv Rusije, ali se A-U izjasnila da je to jednostavno rje?enje krize za kojim se težilo.

            Turska vlada je poku?ala koliko je mogla da očuva teritorije u BIH i svoje interese u njoj. No, nalazeći se u situaciji u kojoj je bila, morala se posvetiti aktivnoj strani s A-U. vladom i dopustiti da zauzme neka strategijska mjesta u BIH. A-U. se obavezala da će učiniti sve da očuva blagostanje i očuvanje Turske Carevine, da će uzeti samo hiljadu ljudi u trupe, koje će biti koncentrisane na granicama prema Srbiji i Crnoj Gori, svi pravni, politički i finasijski poslovi ostaju u rukama Turske vlade, njihove vojske će se uzajamno pomagati, čim se situacija sredi i postigne se mir, A-U. vojska će se povući. Čitav ovaj program je izložen u 10 tačaka, ali se Andra?i nije slagao s njim.

 

U Berlinu 13. juna je otvoren kongres predstavnika Velikih sila, pod vođstvom Bizmarka. Cilj kongresa je bio da se raspravlja o određenim pitanjima i nađe rje?enje. U razgovoru sa ?uvalovom, Andra?i je istakao da A-U. mora imati BIH zajedno sa uskim predjelom (enclave) između Srbije i Crne Gore. A-U. se pla?ila ujedinjenja slovenskih kneževina, zbog toga je insistirala na svojim planovima. ?uvalovu je naznačeno da u pogledu A-U. prema BIH ne protivi se, ali i da se ne zalaže. S druge strane engleski punomoćnik je ovaj put izjavio da će pomagati A-U. u pitanju BIH. Na slijedećem zasjedanju 16. juna turski izaslanici su javili u Carigrad da je pitanje BIH već rje?eno u glavama austrijskih i engleskih izaslanika. Znali su da neće dobiti pomoć od Francuske, Italije, da Njemačka odobrava sve planove A-U. i da se Rusija neće tome protiviti, zbog tog su tražili hitna uputstva. Dva dana poslije toga predložili su sporazum, koji bi podrazumjevao okupaciju nekih djelova Dalamacije, tako da bar polovina Bosne ne bude okupirana. Taj prijedlog nije pro?ao. A-U. je izjavila da je reje?ena okupirati cijelu BIH, ako se Turska tome bude protivila ta okupacija bi mogla dobiti oblik austrijsko-ruskog saveza. U tom slučaju A-U. bi povela i rat. Ipak, rječ je bila samo o okupaciji i upravi, a ne i o prisajedinjenju tih pokrajina. A novo pitanje Turske vlade je bilo: ?da li će to biti trajno, ili privremeno?" na koje je dobila odgovor: ?nije trenutak govora o privremenom ili konačnom...!"


            Poslije brojnih sjednica, dugih pregovora i raznih prijedloga, ugovor je potpisan 13. jula 1878. Njime je potpuno izmjenjeno ili poni?teno 18 od 29 tačaka San-Stefanskog ugovora. Time su bile priznate  Rumunija, Srbija i Crna Gora, a Bugarska je bila podijeljena na južni dio koji je ostao pod osmanskim suverenitetom i sjeverni dio gdje je osnovana Kneževina Bugarska. Po članu 25. ugovora o BIH određeno je slijedeće: ?Pokrajine BIH privremeno će okupirati  A-U. i ta će okupacija zavisiti od jednog neposrednog sporazuma između Visoke Porte i bečke vlade."


            Italija nije bila zadovoljna kongresom, smanjen je i uticaj Rusije u korist Austro-Ugarske. Ove nove promjene  na Balkanu će dovesti do napetosti situacije, koja će rezultirati Balkanskim ratovima, djelomično  i do Prvog Svjetskog rata.Berlin Kongresi'nde Bosna Hersek


Eldar UKA
Araştırmacı-Tarihçi

 Balkan Yarımadası'nın alanında on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında de? Ne yazık ki, birçok ayaklanmalar, çoğunlukla kitlelerin memnuniyetsizliği teşvik etmek. Kriz hızla yayılır ve Avrupa kuvvetleri müdahale etmeye karar verdik kendi çıkarlarını tehlikeye olmadığını plaj Şili adres ve U.


            Alan bu oldu ayaklanmalar ilk 1875 yılında Hersek'te ve resmen tamamlamış ayaklanmaların bir dizi? 1878 yılında Berlin'de bir Antlaşması yol açtı nüfus? Ture? çeşitli vergiler, şiddete maruz Zor bir durum, güvensiz hissettim. Bu nedenle, sık sık yetkili makamlara şikayet ve bazen memnuniyetsizlik silah gücünü gösterdi. Böyle bir hareket, 1834 yılında Bijeljina'da başladı, ama yakında bastırma biriydi.


            Vuk Vukalović liderliğindeki 1862 yılında Hersek'te yeniden ortaya yeni bir hareket. Onun için bastırma ile Osmanlılar Ancak, görüşmeler başarısız oldu ve onlar Karadağ'ı saldırmaya karar verdi ve bu vesileyle nedeniyle, ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar patlak Hersek'te bastırma s ayaklanması, bu tavizler bir dizi yapmak zorunda kaldı. Her yeni ayaklanma S? Memnuniyetsizliği sizi taşıyan ve? S ağırlık sizi çekiyordu. Hersek Nevesinye içinde Temmuz 1875 başladı ayaklanma,? Çok hızlı bir şekilde Avrupalı ​​güçler kayıtsız kalamayacağını fark olduğunu yayıldı Hayır.


büyük güçler ve Osmanlılar arasındaki ilişki 1856 Onlar daha sonra işlendi Paris Antlaşması düzenlenmiştir? Osmanlı İmparatorluğu bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı. Bu anlaşma aynı Doğu'da Rusya'nın pozisyonunu zayıflattı. kendi arzularının gerçekleşmesi için daha uygun anı beklemek zorunda kaldı bu nedeniyle Rusya'dır. Mayıs 1860 4, St. Petersburg Büyük Güçler'in temsilcileri bir araya geldi. Anlaşma kan devlet? Cannes ülkeleri acı olmayacak bir hüküm içeriyordu ve bu? adalet Blood garanti edecek bölgesel idari bölümü tarafından yürütülen olacağını Bulgaristan ve Bosna Hersek'te ve sonunda durumu reconnoitered elçisini gönderir tarafından ? Osmanlı topraklarında Canim.


            Ba? Onlar Büyük Güçleri vardı böylece Balkan ülkeleri, aralarındaki farklılıkları var. ittifaklar ülkelerin yaratılmasına büyük tehdit. Alman Şansölyesi Bismarck, plaj ve France Rusya ile bir araya gelerek kendisini ve Avusturya-Macaristan çizer değil için, bu nedenle Avusturya-Macaristan ve Alman Rusya'ya yaklaştı dener. Eylül ayı başlarında 1872 yılında Berlin ve sonuç? Trojecarskog dernek olarak, Alman, Avusturya ve Rus Çarı bir toplantı bile o zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun belli bir parçalanmasını almak beklendiğini AU. görebiliyordum ". var ve Bosna-Hersek'e ait olsun. Rusya fark etti güney Slavlar üzerinde nüfuz sahibi olmak istiyor tek değil, ama o körü körüne AU. hiçbir şekilde sevgi, birlik, ve bunun belli tahvil niyetleri Rus çıkarlarını tehdit inanıyordu.

            1875 Avusturya-Macaristan hükümetinin başladı ayaklanma, Rusya yardımı ile Sloven ülke, tek devlet birleştirmek için korktum. Profesyoneller ayaklanması? Bosna'ya yayın ve o bu toprakların işgaline Aşağı? hareketli başladı. Nasıl değil sıfıra, büyük güçler isyancıları yatıştırmak için bazı tavizler Osmanlı İmparatorluğu önerdi, ancak bu fikir başarısız oldu. Bazıları daha sonra, Sırbistan büyük güçler Bosna-Hersek'teki görüşlerinin asileri empoze gerektiğini ifade etti.


            12 Aralık'ta Sultan Abdülaziz yeni reformları umut verici bir ferman yayınladı ama? Geniş kitleler Ben sözleri terk olarak. Üç imparatorların Birliği 1876 Sultan mali düzenleme konusunda, beş ile dört notlar gereksinimlerine uyacak şekilde, 13 Şubat'ta bir cevap verdi, ancak, alınacak reform emretti ve 30 Ocak'ta Sultan teslim. Ama ne olursa olsun? Bu taahhütname isyancılar pes etmedi, oldu. Sadece 02. 1876 28. toplantısında, onlar Büyük Güçlerin özgürlüğünü garanti eğer silahlarını bırakmaya karar verdiler. Türk hükümeti Dışarıda Bosna-Hersek yayılan isyancıların taleplerini ve böylece hareketini kabul etmedi. Üç Cara Birliği. Bir önceki Ne nihayet reformları gerçekleştirmek ve söz için Türk hükümetini zorla? Berlin Muhtırası "adlı yeni bir program, ileri sürülen ne bu anlaşma başarısını deneyimim olmadı. İngiliz hükümeti reddetti, o Paris Antlaşması'na karşı olduğunu ilan . Yakında devrim Sultan Abdul-Aziz devrik ve yeni bir set olduğunu İstanbul'da patlak verdi.


            Gorchakov ve Andra? Ve onlar Türkiye'nin büyük bir Sloven devleti oluşturmak için izin vermemeliyiz asilere karşı Türkiye'nin yenilgisi durumunda savaş, nesli dönüştü dozovliti olmayabilir kazanırsa, idam olacağını? Bir? Balkan Yeni 'toprak örgütü kabul etti ülkeler, Avrupa'daki Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması durumunda, Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk bağımsız olacaktı. yakında Türkler kaybetmezsiniz belli oldu ve asiler onu. bu nedenle, İngiliz hükümetinin ateşkes teklif karşısında yeterince güçlü olmadıklarını, ancak imzalanmadan önce Türkiye kararı Sırbistan ve Karadağ ile barış. imzalanması? Sırları Sözleşmesi "6/18 ile. Mart 1877 Avrupa kuvvetleri fesih durumunda Osmanlı İmparatorluğu'nun yukarıda belirtilen bölünme doğruladı.


Çakışan taraf arasındaki müzakereler Konstantinopolis yakınlarındaki San Stefano 3 Mart 31 Ocak 1877, bir barış anlaşması üzerinde Edirne'ye de imzalanmıştır. Rusya bölüm Basarbije, Sırbistan, Karadağ kazanmış ve Romanya Goar belirli genişletilebilirlik ile bağımsızlığını aldı. Bosna Hersek ben özerkliğe sahiptir. Ama bu anlaşmanın en önemli hükmü Bulgar devletinin yaratılmasıdır. başından itibaren bu sözleşme kapsamında Avusturya-Macaristan tutum açıktı. O AVRUPA'NIN 'güçler anlaşmasında? Sürece imzalamak yok gibi? Saygı yok düşündüm. biz sonra? olan politikaları AU Görüş Andra ekonomi. Türkiye'ye yönelik her zaman doğru olmuştur. O bunun Türkiye için mümkün olana kadar, Bosna-Hersek işgal barış ve düzeni sağlamak için hiç çalışmamış.


            Rusya ve AB arasında Türkiye ile ilgili bir muhtıralar. tüm noktalarda ek olarak AU tahmin edilmiştir. Bosna-Hersek'teki ilişkilerin düzenlenmesi üzerinde yol açar. Türk hükümeti bu teklifleri reddetti. San Stefan sözleşme görünümünde Sultan söyledi Bosna-Hersek işgalinin tahminlere niyetleri Viyana Bakanlar Kurulu ve görünüşe göre düşmanca tutum. Polonya Büyükelçisi tam AU ile anlaştı. Bosna-Hersek ile ilgili niyetleri. Ve ertesi gün Andra? Ve Rus hükümeti bir? Muhtırası sunulan "devletler :? AU. Hükümet işgal ve Bosna-Hersek'i ilhak etmek hakkına sahip olacaktır ..." Yine Viyana hükümeti kabul edilir bu adımı? AU için zararlıdır, çünkü işgal Rusya karşı mücadelede eylem ise sadece gelmesi gerekiyordu, ama AU sadece pas olduğunu ilan edilene kadar? o kriz aradı.

            Türk hükümeti o içinde Bosna ve Hersek ve çıkarları doğrultusunda topraklarını korumak için olabildiğince şaka teşebbüs etmiştir. Ama her bir durumda olmak, AU aktif tarafına verilmesi gerekiyordu. Hükümet Bosna Hersek'te stratejik bir yer işgal etmelerine izin ve. AÜ. refahı ve Türk İmparatorluğu'nun korunması, tüm yasal, siyasi ve mali işler Türk hükümetinin elinde kalır Sırbistan ve Karadağ ile sınırları konsantre olacak topluluğu, sadece bin kişiyi alacağını korumak için her şeyi yapmaya söz verdi, onun ordusu durumun ortasında kısa sürede, birbirlerine yardım ve AU barış elde edecektir. Ordu geri çekilecektir. Tüm programı 10 noktaya tabidir, ancak Andra? Ve onunla kabul etmedi.

 

13 Haziran Berlin'de, Bismarck liderliğinde, açık Kongre temsilcileri Büyük Kuvvetleri olduğunu. Kongrenin amacı belli konuları tartışmak ve çözüm Öğrenme bulmaktı. ile bir konuşma mı? Uvalovom, Andra? Ve AU dikkat çekti. Sırbistan ve Karadağ arasındaki dar bölge (yerleşim) ile birlikte BH'ye olması gerekir. AÜ. Onun planları üzerinde ısrar çünkü, Sloven prenslik birleştirme ödeme yöntemidir. ? Uvalovu AU açısından göstermiştir. Bosna-Hersek aykırı değildir, ama bu durmazsa. Öte yandan İngiliz vekil bu kez AU yardımcı olacağını söyledi. Bosna-Hersek geliyor. 16 Haziran'da sonraki toplantıda, Türk delegeler İstanbul bildirildi Bosna Hersek fazla pas? Avusturyalı ve İngiliz elçilerin başkanları One sorunu olduğunu. Onlar AU tüm planlarını onaylamak için Fransa, İtalya, Almanya yardımcı olamıyorsa biliyordum. Bunun onlar acil talimatlar için arıyoruz çünkü Rusya, buna karşı değil ki. İki gün sonra, onlar Bosna en az yarısının işgal değil, böylece Dalmaçya bazı bölümlerinin işgal ima bir anlaşma önerdi. Bu öneri geçmedi. AÜ. Türkiye'nin işgal Avusturya-Rus ittifaklar şeklinde olabilir karşı ise üreme kadın, Bosna-Hersek bütün işgal belirtti. Bu durumda, AU. savaşa yol açacak. Ancak, sözler değil bu illerin ilhak üzerine, sadece işgal ve yönetim hakkında idi. Türk hükümetinin yeni bir konuydu? Kalıcı veya geçici olmak ister? "Diye bir ara veya nihai bahsediyoruz bir cevap? Değil bir an aldığımız için hangi ...!"


            çok sayıda toplantı, geniş müzakereler ve çeşitli önerilerin ardından, sözleşme tamamen değiştirilebilir veya iptal edilir, 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanmıştır? San Stefanski sözleşmenin gerçeğe uygun 18 29 sayımları. Bu Romanya, Sırbistan ve Karadağ kabul edilmiştir ve Bulgaristan Osmanlı egemenliği ve Bulgaristan Prensliği kuruldu kuzey kesiminde altında kalmıştır olan güney kesiminde bölündü. Bosna Hersek sözleşmenin 25. maddesi uyarınca Bosna aşağıdaki :? illerini öngörmektedir Hersek geçici AU işgal edecek. ve bu Babıâli ve Viyana hükümeti arasında acil anlaşma işgal bağlıdır. "


            İtalya Kongresi memnun değildi, azaltılmış ve Rusya'nın etkisi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun lehine olmuştur. Balkanlar'da Bu yeni değişiklikler Birinci Dünya Savaşı, kısmen Balkan savaşlarında neden olacaktır gerginlik durumuna, yol açacaktır.


yorum ekle

Yorum Yaz

Diğer Haberler

 • Samsun Şiir Akşamları Baş...

  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve Samsun Yazarlar Derneği işbirliği ile düzenlenen ‘Samsun Şiir Akşamları’ pr...

 • Samsun Yazarlar Derneğind...

  Samsunlu yazar ve şairlerin kitapları ile Samsun konulu kitaplar, şehir kitaplığında okuyucularını bekliyor.Gazi İl Halk Kütüphanesinde Samsunlu şair ...

 • YAKUTİSTAN’LI GAZETECİNİN...

  YAKUTİSTAN’LI GAZETECİNİN YAŞAR DOĞU KİTABINA KAVUŞMA SEVİNCİYakutistanlı Spor Gazetecisi Erkhan Konstantinov  (Erhan) Yaşar Doğu kitabı...

 • YAŞAR DOĞU 30 AĞUSTOS 195...

  YAŞAR DOĞU 30 AĞUSTOS 1955 GÜNÜ JÜBİLE YAPMIŞTITürk Güreşinin Sembol ismi Yaşar Doğu bundan 64 yıl önce 1955 yılı 30 Ağustos gecesi jübile yaparak ...

 • Ahmet Seven 30 Ağustos Za...

  Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven 30 Ağustos Zaferinin 99. yılında bir mesaj yayınladı. Seven mesajında: "30 Ağustos Zaferi tarih...

 • Samsunlu Yazar ve Şairle...

  Samsunlu Yazar ve Şairler KulüpFest tarafından düzenlenen kültür sanat organizasyonunda yer alan Samsun Yazarlar Derneği Standında okurlarıy...

 • Samsunlu şairler okudukla...

  Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür Sanat Merkezi Bahçesinde şiirlerini okuyan şairler gök kubbede hoş bir seda bıraktılar.  Samsun ...

 • HAFTANIN RÖPORTAJ KONUĞU:...

  “HAYAT BİR SAHNE VE BİZLER BİRER OYUNCUYUZ ASLINDA. HER BİREY, ROLÜNÜN HAKKINI VERİP, PERDE KAPANDIĞINDA ALKIŞ ALIYORSA NE MUTLU. BURADA KASTETT...